Kişisel Verilerin Korunması

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

 

İşbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme metni temel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca;

• Nevra Karaca Tasarım Danışmanlığı Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin saklanması, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığı ve mevzuat sınırları içerisinde NVR'ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

NVR'ın işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, ve

• Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

 

NVR olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Siz Üyelerimiz'e daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

  

NVR ÜYE PROGRAMI KOŞULLARI

 

1. Üye, NVR Programı'nda yürütülecek uygulamalar çerçevesinde; NVR tarafından, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün veya hizmet tanıtımları, reklam, promosyon, pazar araştırması anketleri, istatistiki çalışmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve NVR Başvuru Formu veya diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına izin verir. İşbu Üye Programı çerçevesinde NVR ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri ile onay/rıza beyanlarının www.nvr.com.tr için de kullanılabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Üye, NVR'ın iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçerek, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin Türkiye'de veya Türkiye dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya NVR söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahiptir.

2. Üye'nin bilgileri Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan NVR hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmeti firmaları ile) veya NVR bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından NVR'ın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki haklarından tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini beyan eder. Üye'ye ait kişisel verilerin bahsi geçen şekilde açıklanması, aktarılması ve saklanması yalnızca NVR Üye Programı ve www.nvr.com.tr kapsamında yürütülecek programlar çerçevesinde ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşecektir.

3. NVR, Üye'nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

4. Üye, 1. ve 2. maddede belirtilen verilerin sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi NVR tarafından e-ticaret ve ticari iletişim mevzuatı da dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili her türlü mevzuat uyarınca öngörülen kanuni süreler boyunca işlenmesine ve belirtilen 3. kişilerle belirtilen amaçlar için paylaşılmasına izin vermektedir. Bununla birlikte, NVR sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi söz konusu verileri, faaliyeti veya kanuni yükümlülükleri dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz, üçüncü kişilere devredemez veya satamaz.

5. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

6. NVR Üye Programına 16 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. NVR Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

7.Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üye, NVR ile paylaştığı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle NVR ’ın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Nevra Karaca Tasarım Danışmanlığı Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

 

Üye, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir. Üye konuya ilişkin vazgeçme bildirimini NVR mağazaları, nvr.com.tr veya NVR Müşteri Hizmetleri (532 605 82 03) iletişim yolları üzerinden NVR ’a ücretsiz olarak iletebilecektir. Bildirimin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde Üye’ye ticari amaçlı elektronik iletilerin gönderimi durdurulur.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR